იმისთვის, რომ SEO იყოს წარმატებული, ჩვენ ვიყენებთ მიზნის მიღწევის S.M.A.R.T. მეთოდოლოგიას:

S.

კონკრეტული მიზნის დასახვა

M.

მიზნის მიღწევის მაჩვენებელი

A.

მიზნის მიღწევადობის რეალურობა

R.

რამდენად აქტუალურია მიზანი

T.

მიზნის მიღწევის დრო

რა მიზნები აქვს SEO-ს?

როგორც უკვე დავწერეთ, SEO-ს მიზნები უნდა იყოს მარტივად გასაგები და მათი მიღწევა უნდა იყოს შესაძლებელი, და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ – ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით თქვენთან ერთად განვიხილავთ და ვადგენთ რეალურ და მიღწევად მიზნებს. შემდეგ კი, როდესაც ეტაპობრივად მივდივართ ამ მიზნებისკენ.

სმარტსეო ანალიტიკის მაჩვენებლები

Pin It on Pinterest